Loading...
Atlantic Insurance Co. Public Ltd
Φροντίδα Ατυχήματος 77772424
Αρχική Σελίδα  /  Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία τροποποίηση: 25 Μαΐου 2018

Η Atlantic Insurance Company Public Ltd (εφεξής «Atlantic» «εμείς», «εμάς» ή «μας») είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται άμεσα και δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων, με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε θα εξαρτηθούν από τη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχουμε.

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε δεδομένα που σας ταυτοποιούν ή ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουν και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, το επάγγελμα, το email, τον αριθμό κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου ή μιας εταιρείας.

Όταν αναφερόμαστε σε ευαίσθητα δεδομένα εννοούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν ή ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουν και που μπορεί να αποκαλύψουν λεπτομέρειες σχετικά με την προηγούμενη ή παρούσα κατάσταση σωματικής ή ψυχικής υγείας, το ιατρικό ιστορικό και μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με οποιαδήποτε σωματική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων:

Για σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων, συλλέγουμε κυρίως προσωπικά δεδομένα που παρέχονται απευθείας από εσάς ή/και τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να παρέχονται από τρίτους. Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται περαιτέρω τρόποι με τους οποίους συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

 • Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς με την συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης, μέσω αιτήματος προσφορά ασφαλίστρου, μέσω εντύπων απαίτησης ή/και όταν επικοινωνούμε μαζί μας ή εσείς επικοινωνείτε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο σχετικά με τα συμβόλαιά σας ή/και για ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας).
 • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο που διατηρεί συμβόλαιο μαζί μας βάσει του οποίου ενεργοποιείται μια ασφάλιση (κατονομαζόμενος οδηγός, υπάλληλος)
 • Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τρίτα μέρη, όπου μεταξύ άλλων, τρίτα μέρη περιλαμβάνουν τους αντιπροσώπους μας, οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που θέλετε να διορίσετε, άλλες ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες θα επικοινωνήσουμε για λόγους εκτίμησης του κινδύνου και σε περίπτωση που μπορεί να προκύψει απαίτηση τότε δεδομένα μπορούν να συλλέγονται από μάρτυρες, γιατρούς, εκτιμητές ζημιών και δικηγόρους.
 • Προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να συλλέγονται από τον Έφορο Εταιρειών, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή/και οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων εγκεκριμένη από τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και ευαίσθητα δεδομένα μόνο όταν ο νόμος ορίζει ότι δικαιούμαστε να ενεργήσουμε έτσι. Συνήθως θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εκτέλεση της σύμβασης που συμφωνήθηκε μαζί σας
 • Όπου υπάρχει ανάγκη τήρησης νομικών υποχρεώσεων
 • Όταν λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να το πράξουμε

Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να τεθούν υπόψη σε διάφορα τμήματα της Atlantic. Επίσης, οι πάροχοι υπηρεσιών μας ή/και μεσίτες ή/και οποιοδήποτε άλλο άτομο συνεργάζεται μαζί μας μπορεί να λάβει προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε. Τέτοιοι πάροχοι υπηρεσιών ή/και οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα άτομα που συνεργάζονται μαζί μας έχουν ήδη συνάψει δεσμευτικές συμφωνίες μαζί μας, οι οποίες περιλαμβάνουν τέτοιες διατάξεις με στόχο τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων και τους Κανονισμούς GDPR.

Εξωτερικοί Πάροχοι Υπηρεσιών:

Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να δείτε τους παρόχους υπηρεσιών μας:

 • Παρόχους υπηρεσιών που έχουμε επιλέξει για να μας υποστηρίξουν με τεχνολογικό τρόπο
 • Νομικοί Σύμβουλοι
 • Ελεγκτές και λογιστές
 • Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων
 • Εταιρείες είσπραξης οφειλών
 • Επαγγελματίες υγείας
 • Εμπειρογνώμονες χειρισμού απαιτήσεων (ερευνητές, εκτιμητές ζημιών, ρυθμιστές ζημιών, επιθεωρητές)
 • Τρίτοι ενάγοντες ή/και οι δικηγόροι τους
 • Εταιρείες διεκπεραίωσης πληρωμών με κάρτα
 • Πάροχοι υπηρεσιών βοήθειας ατυχημάτων και βοήθειας έκτακτης ανάγκης
 • Ρυθμιστικοί φορείς, δημόσιες αρχές όπως η Αστυνομία, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και οποιεσδήποτε άλλες Δημόσιες αρχές
 • Ασφαλιστικοί εταίροι όπως πράκτορες, μεσίτες, άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, αντασφαλιστές και μεσίτες αντασφαλίσεων

Έχουμε το δικαίωμα και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ισοδύναμο με την ισχύ της Σύμβασής μας, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς νομικές ή/και κανονιστικές ή/και άλλες διαδικασίες από τις οποίες διατηρούμε νόμιμα δικαιώματα. Επιπλέον, η αναγκαιότητα διατήρησης και αποθήκευσης τέτοιων δεδομένων για περίοδο άνω του ενός έτους μπορεί να προκύψει σε εύθετο χρόνο για τεχνικούς και νομοθετικούς λόγους ανάλογα με αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν κατά καιρούς.

Επιπλέον, για σκοπούς προσφοράς, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως υποψήφιου πελάτη για χρονικό διάστημα που σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τη χρονική περίοδο του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Δικαιώματα βάσει του Γενικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων:

Σύμφωνα με τον Γενικό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης
 • Το δικαίωμα διόρθωσης
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα προσωπικής φορητότητας
 • Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Ενάσκηση των Δικαιωμάτων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Για την ενάσκηση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ή για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά μας γραφεία, Εσπερίδων 15, 2001, Λευκωσία ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο: dpo@atlantic.com.cy 

Για την ενάσκηση του δικαιώματος καταγγελίας, επικοινωνήστε με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση: www.dataprotection.gov.cy 

Σημείωση: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου από καιρό σε καιρό.

Εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας