Loading...
Atlantic Insurance Co. Public Ltd
Φροντίδα Ατυχήματος 77772424
topic
Αρχική Σελίδα  /  Σχέδια Ασφάλισης Ιδιωτών  /  Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδομών

Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδομών

Το σχέδιο Ασφάλισης Κοινόκτητων Οικοδομών Premier είναι ένα πρωτοποριακό ασφαλιστικό προϊόν για κτηριακά συγκροτήματα πολλαπλής ιδιοκτησίας που καλύπτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλισμένων κινδύνων. Υπερβαίνει τις νομικές απαιτήσεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχής, Εγγραφής και Εκτίμησης) Τροποποιητικού Νόμου του 1993. Επιπλέον, παρέχει την ευελιξία επέκτασης της ασφαλιστικής κάλυψης έτσι ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών μας από κινδύνους που είναι στατιστικά πιθανό να προκύψουν σε κτιριακούς χώρους.

Ζητήστε Προσφορά

Proposal Form

Claim Form

Leaflet

IPID

Τι καλύπτουμε

 • A. Premier SilverΑυτό το σχέδιο πληροί τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις και καλύπτει επίσης πρόσθετους κινδύνους μαζί με τη Αστική Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής.

  1.  Πυρκαγιά και καπνό
  2.  Lightning
  3.  Σεισμό
  4.  Καταιγίδα/θύελλα
  5. Πλημμύρα
  6.  Διαρροή νερού ή διαφυγή νερού ή καυσίμων
  7.  Αστική Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής
 • B. Premier GoldΠεριλαμβάνει την ασφαλιστική κάλυψη PREMIER SILVER και επιπλέον τα ακόλουθα:

  1.  Κλοπή
  2.  Έκρηξη
  3.   Απεργίες, στάσεις, οχλαγωγίες ή εργατικές ταραχές
  4.   Κακόβουλες ενέργειες
  5.   Πτώση δέντρων
  6.  Πρόσκρουση
  7.   Πτώση ή πρόσκρουση αεροσκάφους ή άλλων εναέριων μέσων
  8.   Έξοδα Δημοσίων Αρχών - 10% της ασφαλισμένης αξίας του κτηρίου μέχρι €50.000
  9.   Έξοδα Συμβούλων και Απομάκρυνση Συντριμμάτων - 10% του συνολικού ασφαλισμένου ποσού μέχρι €50.000
  10. Νερό μετρητή – μέχρι €1.000
  11. Υπόγειες υπηρεσίες – μέχρι €5.000
  12. Υπηρεσίες προσωρινής φύλαξης και αποθήκευσης – μέχρι €2.000
  13. Αναπλήρωση συσκευών πυρόσβεσης – μέχρι €5.000
  14. Θραύση Υαλοπινάκων - μέχρι το καθορισμένο όριο
  15. Προσωπική Αστική Ευθύνη των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής - μέχρι το καθορισμένο όριο

 

Σημαντική σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελούν μια περίληψη των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις καλύψεις, τους όρους και τις εξαιρέσεις περιέχονται στο σχετικό ασφαλιστήριο της Atlantic.

Ανταγωνιστικά ωφελήματα

 • Άμεση και δίκαιη διευθέτηση απαιτήσεων
 • Ανταγωνιστικές Τιμές
 • Παρέχονται εκπτώσεις για μακροπρόθεσμες συμφωνίες (3 ή 5 ετών)
 • Απεριόριστη περίοδος μη κατοίκησης (προαιρετικό)
 • Μοναδικό πακέτο παροχών

Η Atlantic είναι αντασφαλισμένη με τη Swiss Re και άλλους αντασφαλιστές με άριστη αξιολόγηση!

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

 • E1. Η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων είναι η μόνη υποχρέωση της Διαχειριστικής Επιτροπής σύμφωνα με το νόμο;A1. Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει υποχρέωση βάσει του νόμου να διατηρεί πάντα το κοινόκτητο κτήριο ασφαλισμένο έναντι πυρκαγιάς, κεραυνού και σεισμού σε αδειοδοτημένη ασφαλιστική εταιρεία.

  Η υποχρέωση βάσει του νόμου είναι η ασφάλιση ολόκληρου του κοινόκτητου κτηρίου και δεν περιορίζεται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή διενέξεων μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιοκτητών και της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 • E2. Τι προβλήματα θα μπορούσαν να προκύψουν εάν, αντίθετα με τη νομοθεσία, ασφαλίζονταν μόνο οι κοινόχρηστοι χώροι; A2. Θα μπορούσαν να προκύψουν διαφορές που δύσκολα επιλύονται όταν το κοινόκτητο κτηρίου δεν είναι ασφαλισμένο εξ ολοκλήρου στην ίδια ασφαλιστική εταιρεία και προκληθεί ζημιά στην κατασκευή, στους κύριους τοίχους ή στους τοίχους μεταξύ της κοινής ιδιοκτησίας και των επιμέρους μονάδων. Δεν είναι πάντα σαφές εάν η αιτία μιας συγκεκριμένης ζημιάς προήλθε από μια συγκεκριμένη μονάδα ή από τους κοινόχρηστους χώρους. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπάρξει διαμάχη μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιοκτήτες, Διαχειριστική Επιτροπή). Παραδείγματα τέτοιων διαφορών είναι τα ακόλουθα:

  1. Ο ασφαλιστής μιας μονάδας υποστηρίζει ότι η ζημιά αφορά τον κύριο τοίχο και όχι ένα κοινό τοίχο μεταξύ της κοινόκτητης περιουσίας και της ασφαλισμένης μονάδας, αρνούμενος να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό.
  2. Ιδιοκτήτης που δεν έχει ασφαλίσει τη μονάδα του δεν είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει στην επισκευή του κοινού τοίχου μεταξύ της κοινόκτητης περιουσίας και της μονάδας του.

  Εφόσον το κοινόκτητο κτηρίου είναι ασφαλισμένο στο σύνολό του σε μία ασφαλιστική εταιρεία, αποφεύγονται οι όποιες διαφορές σε σχέση με τα πιο πάνω.
 • E3. Πώς ορίζεται ένα κοινόκτητο κτήριο; A3. Σύμφωνα με το νόμο, «κτήριο υπό κοινή ιδιοκτησία» είναι ένα κτήριο που αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μονάδες, ακόμη και αν το κτήριο με όλες τις μονάδες του ανήκει σε ένα και μόνο ιδιοκτήτη. Κάθε κοινόκτητο κτήριο είναι εγγεγραμμένο ως τέτοιο στο Κτηματολόγιο. Ένα κοινόκτητο κτήριο αποτελείται από τις μονάδες και την κοινόκτητη περιουσία.
 • E4. Πώς ορίζεται μια μονάδα; A4. 'Μονάδα' σημαίνει όροφο ή τμήμα ορόφου, δωμάτιο, γραφείο, διαμέρισμα ή κατάστημα ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή χώρο κοινόκτητης οικοδομής που μπορεί κατάλληλα και άνετα να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης ως πλήρης, χωριστή και αυτοτελής μονάδα για οποιοδήποτε σκοπό. Κάθε μονάδα κοινόκτητης οικοδομής είναι εγγεγραμμένη χωριστά ως ιδιωτική ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο.

  Ο χώρος μιας μονάδας αποτελείται από τον στεγασμένο χώρο που περιβάλλεται από τους εξωτερικούς τοίχους της μονάδας και τις στεγασμένες και ακάλυπτες βεράντες και μπαλκόνια της μονάδας. Όπου υπάρχουν κοινοί τοίχοι μεταξύ μονάδων ή μεταξύ μιας μονάδας και της κοινόκτητης περιουσίας, το εμβαδόν αυτών των τοίχων κατανέμεται εξίσου μεταξύ των μονάδων που έχουν κοινά σύνορα ή μεταξύ της μονάδας και της κοινόκτητης περιουσίας, ανάλογα με την περίπτωση.

 • E5. Πώς ορίζεται η κοινόκτητη ιδιοκτησία; A5. Κοινόκτητη ιδιοκτησία σημαίνει κάθε τμήμα κοινόκτητης οικοδομής που δεν έχει εγγραφεί ως μονάδα. Ο νόμος δεν ορίζει τα επιμέρους μέρη του κτηρίου που αποτελούν κοινή ιδιοκτησία, αλλά ένα τέτοιο ακίνητο σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει:

  α)   κοινόχρηστους χώρους / διαδρόμους / αυλή
  β)   κλιμακοστάσια
  γ)   στέγη
  δ)   θεμέλια
  ε)   κοινά δομικά στοιχεία
  στ) κύριοι τοίχοι που υποστηρίζουν ολόκληρη την κοινόκτητη ιδιοκτησία
  ζ)   κοινοί τοίχοι μεταξύ των μονάδων και της κοινόκτητης ιδιοκτησίας
  η)   ηλεκτρική εγκατάσταση
  θ)   υδραυλικό σύστημα και μηχανοστάσιο
  ι)    ανελκυστήρες
  κ)   πισίνες

Εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας